Se več ne znajdete v stroškovni zmedi v vašem podjetju?
Bi radi merili in primerjali vašo učinkovitost?
Želite vzpostaviti nadzor nad celotnim poslovanjem?
Želite popeljati podjetje na pot uspeha?

 Ne ugibajte več. Začnite sprejemati odločitve na osnovi jasnih podatkov.

KONTROLING

krojen po meri vašega podjetja

V mnogih podjetjih poslovanje in stroški niso jasni ter transparentni.  Da bi imeli ustrezen pregled nad vašimi stroški, vedeli kdo jih povzroča (in kolikšne) ter tako poskrbeli za njihovo sledljivost, potrebujete kontroling.

Številnim manjšim podjetjem manjka ustrezen nadzor poslovanja oz. sistema. Bodisi zato, ker so osredotočena izključno na svoje storitve oz. proizvodnjo bodisi nimajo ustrezno/zadostno izurjenega/izobraženega/usposobljenega kadra, ki bi spremljal ekonomske in finančne analize poslovanja, zato na tem področju potrebujejo strokovno pomoč.


KAKŠNE SO VAŠE KORISTI ?

Kontroling vam pomaga pri  določanju očitnih in skritih stroškov. Z jasno opredeljenimi in razvidnimi stroški poskrbite za to, da vaše podjetje učinkovito izkoristi svoje vire ter s tem doseže najbolj optimalne koristi in cilje.  To velja tako za vsakodnevne operacije kot tudi za vodenje različnih projektov.

Skrbi za to, da se vse načrtovane aktivnosti izvedejo v skladu s sprejetim načrtom ter se izpolnijo dana navodila. Njegov namen je izpostaviti storjene napake s ciljem, da se odpravijo ter se v prihodnje več ne ponavljajo.

Je instrument vodenja, ki služi kot podpora vodstvu podjetja pri spremljanju in uresničevanju strateških in operativnih ciljev.


KAJ VAM NUDIMO ?

Kontroling je ena izmed najpomembnejših stvari, ki jih potrebujete od vašega ponudnika informacijske tehnologije.
Mi vam svetujemo pri vseh 4 korakih kontrolinga tako za vsakodnevno poslovanje kot tudi za vodenje posameznih projektov:

  • PLANIRANJE: načrtovanje poslovanja in ciljev
  • NADZOR: Spremljanje in merjenje uspešnosti poslovnih odločitev ter analiza odstopanj
  • INFORMIRANJE: prikaz podatkov in napovedovanje
  • USMERJANJE: Popravljanje odstopanj ter uvajanje učinkovitih ukrepov za izboljšave

Za vas oblikujemo/poskrbimo za spremembe v programske rešitve /kot tudi v strojni opremi za poročanje vodstvu, ki jih posebej prilagodimo in razširimo glede na potrebe vašega podjetja.